Open

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities

1.1 In deze bepalingen wordt verstaan onder Ruiterfit Academy: Eigenaar Ruiterfit Academy.
Deelnemer/opdrachtgever: degene die met Ruiterfit Academy een overeenkomst heeft gesloten tot het verzorgen van een Ruiterfit Academy activiteit of opleiding.

Toepasselijkheid

2.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake Ruiterfit Academy opleidingen/ activiteiten in de ruimste zin des woords.

Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Door in te schrijven voor een opleiding/activiteit gaat de deelnemer/opdrachtgever met Ruiterfit Academy een overeenkomst aan voor de studieduur en verklaart de deelnemer/opdrachtgever zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld.
3.2 De overeenkomst komt tot stand zodra betaling en aanvaarding van de opleiding/activiteit door de deelnemer/opdrachtgever Ruiterfit Academy heeft bereikt en Ruiterfit Academy de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Bevestiging vindt direct na inschrijving per e-mail plaats.
Of de overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de deelnemer/opdrachtgever van de door Ruiterfit Academy uitgebrachte offerte.
3.3 Bij inschrijving verbindt de deelnemer/opdrachtgever zich aan Ruiterfit Academy voor de duur van de gehele opleiding/activiteit en verwacht Ruiterfit Academy van de deelnemer/opdrachtgever dat deze met volle inzet aan de opleiding/activiteit deelneemt. Op deze wijze kan Ruiterfit Academy voor een goede planning en inroostering van docenten zorgen. Daar staat tegenover dat Ruiterfit Academy een hoogwaardige opleiding door gekwalificeerde docenten biedt. Ruiterfit Academy zal aangeven wat van de deelnemer/opdrachtgever wordt verwacht en haar uiterste best doen om de deelnemer/opdrachtgever de opleiding/activiteit met goed gevolg te laten afronden.

Wijze van uitvoering van de opdracht

4.1 Ruiterfit Academy verbindt zich tot het met de grootste zorgvuldigheid uitvoeren van de opleiding/activiteit, doch verleent ter zake geen enkele garantie ten aanzien van resultaten.
4.2 Ruiterfit Academy is gerechtigd in overleg met de deelnemer/opdrachtgever de opleiding/activiteit of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden indien dit volgens Ruiterfit Academy een goede of efficiënte uitvoering van de opleiding/activiteit bevordert.

Plaatsing

5.1 Ruiterfit Academy houdt zich het recht voor opleidingen en/of activiteiten bij onvoldoende deelname te annuleren.
5.2 Ruiterfit Academy stelt opleidingsdata en -termijnen vast. Deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Wijzigen door Ruiterfit Academy door welke oorzaak dan ook zullen de deelnemer/opdrachtgever nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, of niet nakomen van enige verplichting welke uit de overeenkomst of samenhangend hiermee mocht voortvloeien.

Overmacht

6.1 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst Ruiterfit Academy niet in staat is deze na te komen ten gevolge van omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren of waar Ruiterfit Academy redelijkerwijs geen invloed op kon hebben, wordt de overeenkomst ontbonden. Deelnemer/opdrachtgever heeft als dan geen recht op schadevergoeding.
6.2 Voorts heeft Ruiterfit Academy het recht nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten indien ten gevolge van een wijziging van omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar was, en die buiten de invloedssfeer ligt, tijdelijk niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ruiterfit Academy dient de deelnemer/opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.

7 Prijs en Betaling

7.1 De kosten van de opleiding/activiteit, de betalingswijze, het eventueel aantal betalingstermijnen, inschrijfgeld, examengeld en andere eventueel bijkomende kosten staan vermeld in de opleidingsinformatie.
7.2 Voor bedrijven en instellingen kan door Ruiterfit Academy een specifiek opleidingsvoorstel gedaan worden voor een Incompany/maatwerk traject. Deze aanbieding vervangt de prijsinformatie zoals vermeld in de opleidingsinformatie op de website.
7.3 Alle door Ruiterfit Academy genoemde bedragen zijn inclusief 21% btw.
7.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen betalingen per ideal te worden voldaan, in ieder geval vóór aanvang van de opleiding/cursus/activiteit zonder enige korting of verrekening, op een door Ruiterfit Academy aangewezen bankrekeningnummer.
7.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Ruiterfit Academy gerechtigd zonder voorafgaande mededeling of sommatie vanaf de inschrijfdatum van de opleiding/activiteit een rente van 1,5% per maand aan deelnemer/opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gezien.
7.6 In geval van niet of niet tijdige betaling van deelnemer/opdrachtgever is Ruiterfit Academy gerechtigd alle buitengerechtelijke kosten die daardoor zijn veroorzaakt van deelnemer/opdrachtgever te vorderen.

8.Herroepingsrecht

8.1 Indien de deelnemer/opdrachtgever een particulier is, mag de deelnemer/opdrachtgever de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht).
8.2 De deelnemer/opdrachtgever maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden.
8.3 Na ontvangst van verzoek tot ontbinding door Ruiterfit Academy heeft de deelnemer/opdrachtgever nog 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen artikelen, waaronder opleidingsmateriaal voldoende gefrankeerd te retourneren. Ruiterfit Academy betaalt eventueel betaald opleidingsgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst of na het retour ontvangen van toegezonden artikelen en/of opleidingsmateriaal.
8.4 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de artikelen/opleidingsmateriaal zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan accepteert Ruiterfit Academy de retourzending niet en is de deelnemer/opdrachtgever verplicht de opleiding /activiteit af te nemen dan wel een door Ruiterfit Academy te bepalen waardevermindering te vergoeden.

9 Annulering door deelnemer/opdrachtgever

9.1 Annulering dient schriftelijk te geschieden.
9.2 Bij annulering tot vier weken vóór aanvang van de opleiding/cursus/activiteit wordt 25% van de opleiding/cursus/activiteitkosten met een minimum van € 125,- als annuleringskosten in rekening gebracht. Daarna wordt tot aan 2 weken voor de aanvang van de opleiding/cursus/activiteit 50% van het bedrag in rekening gebracht. Bij annulering korter dan twee weken vóór aanvang van de opleiding/cursus/activiteit heeft u geen recht op restitutie van de opleiding/cursus/activiteitkosten.
9.3 Annulering na de geplande aanvangsdatum is niet mogelijk, behalve in geval van ernstige en onverwachte gebeurtenissen. In dat geval vindt er overleg plaats met de manager van Ruiterfit Academy en kan een verklaring op papier worden geëist.
9.4 Bij niet verschijnen van de deelnemer/opdrachtgever zijn de volledige opleiding/cursus/activiteitkosten verschuldigd.

10 Ontbinding

10.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde.
10.2 Deelnemer/opdrachtgever kan de overeenkomst eerst ontbinden nadat Ruiterfit Academy in verzuim is gesteld, waarbij Ruiterfit Academy een redelijke termijn is gegeven om alsnog aan de verplichtingen te voldoen dan wel de tekortkomingen te herstellen.
10.3 Deelnemer/opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien hijzelf reeds in verzuim was met de nakoming van de op hem rustende verplichtingen.
10.4 In geval Ruiterfit Academy instemt met de ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim namens Ruiterfit Academy, heeft Ruiterfit Academy in alle gevallen recht op vergoeding van de kosten, gederfde winst en kosten die zijn gemaakt ter vaststelling van de schade. De deelnemer/opdrachtgever kan in geval van gedeeltelijke ontbinding geen aanspraak maken op het ongedaan maken van reeds door Ruiterfit Academy verrichte prestaties. Voorts heeft Ruiterfit Academy in geval van gedeeltelijke ontbinding onverminderd recht op betaling van het reeds door Ruiterfit Academy geleverde dan wel door Ruiterfit Academy reeds verrichte prestaties.
10.5 Ruiterfit Academy kan in ieder geval in de hierna te noemen omstandigheden de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn:
– deelnemer/opdrachtgever komt niet behoorlijk of niet tijdig enige verplichting uit de overeenkomst na;
– het faillissement van deelnemer/opdrachtgever wordt aangevraagd;
– aan deelnemer/opdrachtgever wordt surcéance van betaling verleend;
– schuldsanering, liquidatie of (gedeeltelijke) overdracht van het bedrijf van deelnemer/opdrachtgever.
10.6 Als de deelnemer/opdrachtgever een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet (volledig) nakomt, is Ruiterfit Academy gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en de opleiding/activiteit te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.
10.7 De gevolgen van het onderbreken van de opleiding/activiteit als bedoeld in lid 10.6 zijn voor rekening en risico van de deelnemer/opdrachtgever.

11.Geheimhouding

11.1 Ruiterfit Academy en deelnemer/opdrachtgever zullen, ook na de beëindiging van de overeenkomst, geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens die hen in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van de opdracht door elke partij ter beschikking zijn gesteld en waarvan het vertrouwelijke karakter is aangegeven dan wel kan worden vermoed.

12.Aansprakelijkheid

12.1 Ruiterfit Academy verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
12.2 Ruiterfit Academy is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening indien Ruiterfit Academy, ondanks schriftelijke ingebrekestelling met inbegrip van redelijke termijn voor nakoming, toerekenbaar tekortschiet.
12.3 In geval van aansprakelijkheid van Ruiterfit Academykomt alleen de directe schade voor vergoeding in aanmerking. De hoogte van de schadevergoeding is beperkt tot het bedrag van de in de overeenkomst bedongen prijs.
12.4 Ruiterfit Academy is niet aansprakelijk voor schade uit diefstal of verlies.
12.5 De deelnemer/opdrachtgever vrijwaart Ruiterfit Academy – behoudens in geval van aansprakelijkheid op grond van 12.2 – tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van de schade, die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.
12.6 De deelname aan een Ruiterfit Academy activiteit, – traject of – opleiding is geheel op eigen risico. Ruiterfit Academy kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade en/of letsel van de deelnemer/opdrachtgever.
12.7 Ruiterfit Academy behoudt zich het recht voor de deelnemer/opdrachtgever in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Deelnemers/opdrachtgevers die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van de opleiding/activiteit.
12.8 Ruiterfit Academy is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventueel via Ruiterfit Academy bij derden aangeschafte instrumenten, materialen en/of extra accessoires.
12.9 Al het Ruiterfit Academy opleidingsmateriaal, de brochures dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met de opleiding/activiteit, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door Ruiterfit Academy ontwikkeld en/of samengesteld. Ruiterfit Academy is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het opleidingsmateriaal, brochures of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met de opleiding/activiteit, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Ruiterfit Academy.

13.Intellectueel eigendom

13.1 Ruiterfit Academy behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door Ruiterfit Academy verstrekte producten en leermiddelen.
13.2 Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom, alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot verstrekte adviezen, lesmateriaal, documentatie of (digitale) materialen komen uitsluitend toe aan Ruiterfit Academy. Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten, tenzij anders is overeengekomen. Met de ondertekening van de overeenkomst verplicht deelnemer/opdrachtgever zich het opleidingsmateriaal, documentatie, of materialen niet aan derden ter beschikking te stellen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruiterfit Academy.
13.3 Het opleidingsmateriaal, verstrekte documentatie en/of (digitale) materialen mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruiterfit. Het is deelnemer/opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van het intellectueel eigendomsrecht van Ruiterfit Academy te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.
13.4 Voor elke handeling in strijd met dit artikel is deelnemer/opdrachtgever een boete verschuldigd van € 5.000,00 of mindert het recht van Ruiterfit Academy om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

14 Persoonsgegevens en AVG

14.1 Ruiterfit Academy zal gegevens van deelnemer/opdrachtgever opnemen in een geautomatiseerd systeem. De deelnemer/opdrachtgever is verplicht aan Ruiterfit Academy, op eerste verzoek, de voor de administratie benodigde informatie te verschaffen.
Ruiterfit Academy verwerkt dagelijks verschillende vormen van persoonsgegevens van klanten. Voor de zorgvuldige omgang en beveiliging van deze gegevens handelt Ruiterfit Academy conform de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De gegevensverwerking en rechten van betrokken personen staan nader toegelicht in het privacy beleid van Ruiterfit Academy.

15 Wijziging Algemene voorwaarden

15.1 Ruiterfit Academy is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Zij zal de deelnemer/opdrachtgever ten minste een maand voor de inwerkingtreding van zodanige wijziging hiervan schriftelijk in kennis stellen.

16 Aanvullende overeenkomsten

16.1 Deze algemene voorwaarden zijn automatisch van toepassing op aanvullende overeenkomsten en vervolgovereenkomsten tussen Ruiterfit Academy en de deelnemer/opdrachtgever.

17 Beroep op Algemene voorwaarden

17.1 Naast Ruiterfit Academy kunnen alle (rechts)personen, die bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Ruiterfit Academy en de deelnemer/opdrachtgever door Ruiterfit Academy zijn ingeschakeld, een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

18 Toepasselijk recht en geschillen

18.1 Op alle overeenkomsten tussen Ruiterfit Academy en een deelnemer/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
In geval van geschillen zullen partijen trachten deze in onderling overleg op te lossen. Laatst gewijzigd op 12-02-2020.